ေညာင္ေရႊ

ေညာင္ေရႊၿမိဳ့သည္ ၿမန္မာၿပည္ေၿမာက္ပိုင္း ရွမ္းၿပည္နယ္ရွိ အင္းေလးကန္နားတြင္တည္ရွိေသာၿမိဳ့ၿဖစ္သည္။ ရွမ္းၿပည္နယ္တြင္ အေရွ့ပိုင္း၊ေတာင္ပိုင္း၊ ေၿမာက္ပိုင္းဟု သံုးပိုင္းရွိရာ ေညာင္ေရႊၿမိဳ့သည္ ရွမ္းၿပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း (ယခင္ ေတာင္ႀကီးခရိဳင္အတြင္း)တြင္ပါ၀င္၍ ယခုအခါေညာင္ေရႊၿမိဳ့နယ္အၿဖစ္ တည္ရွိပါသည္။

Copyright © 2019 Green Myanmar Car Rental. All Rights Reserved.

Payment methods