ေတာင္ၾကီး

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ရွမ္းၿပည္နယ္၏ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ၿဖစ္သည္။ ရွမ္းၿပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိသည္။ ေတာင္ႀပီးၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၂သိန္းခန့္၇ွိသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ရွမ္းၿပည္နယ္ရံဳးစိုက္ရာၿမိဳ႕ၿဖစ္ေသာ္လည္း ေနထိုင္သည့္လူဦးေရအမ်ားစုမွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အင္းသားႏွင့္ ပအို့၀္လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားအၿပားေနထိုင္ႀကသည္။ လတ္တေလာတြင္မူ တရုတ္လူမ်ိဳးအလံုးအရင္းလိုက္ ၀င္ေရာက္လာႀက ၿပီၿဖစ္သည္။

Copyright © 2019 Green Myanmar Car Rental. All Rights Reserved.

Payment methods