ကေလာ

ကေလာၿမိဳ႕သည္ ရွမ္းၿပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိသည္။ ႔င္လယ္ေရမ်က္နွာၿပင္အထက္ ေပေပါင္း1430ခန့္တြင္ တည္ရွိသည္။ ၿပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးသည္ ကေလာၿမိဳ့မွၿဖတ္သန္းသြားသည္။ ကေလာၿမိဳ႕႒အေရွ့ဘက္တြင္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ရွိၿပီး အေနာက္တသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ ရွမ္းၿပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ၿမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းသို့စီးဆင္းရာ တံခါးေပါက္ကဲ့သို့ၿဖစ္သည္။ ၿမိဳ့အေရွ့ဘက္တြင္ ေတာင္တန္းမ်ားမွေရမ်ားစီးဆင္းရာ ကေလာေခ်ာင္းရွိၿပီး ၄င္းေခ်ာင္းသည္အင္းေလးကန္အတြင္းသို့စီး၀င္သည္။ ကေလာၿမိဳ့၏သမိုင္းေႀကာင္းကို ေရွးၿမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ရွမ္းၿပည္နယ္သို့လာရာလမ္း၏ နားခိုရာေနရာတစ္ခုသာၿဖစ္ခဲ့သည္။

Copyright © 2019 Green Myanmar Car Rental. All Rights Reserved.

Payment methods