ေနျပည္ေတာ္

ေနၿပည္ေတာ္သည္ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ၿဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလ၆ရက္ေန႕တြင္ ၿမန္မာနိုင္ငံ႒ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၂မိုင္(၃.၂မကီလိုမီတာ)ေ၀းေသာ အစိမ္းေရာင္ကြင္းၿပင္ေနရာသို့ တရား၀င္ေရႊ့ေၿပာင္းခဲ့သည္။ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ ၏ေၿမာက္ဘက္ခန့္မွန္းေၿခအားၿဖင့္ မိုင္ ၂၀၀ ( ၃၂၀ ကီလိုမီတာ) မွ်ကြာေ၀းသည္။ ၿမိဳ့ေတာ္၏တရား၀င္အမည္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မတ္လ ၂၇၇က္ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္ေန႕တြင္ထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲၿဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ လူဦးေရစာရင္းအရ လူဦးေရ ၉၂၅,၀၀၀ ရွိၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးၿပီးလွ်င္တတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ၿဖစ္သည္။ ၿမိဳ့၏ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အစိုးရလူေနအေဆာက္အအဦးမ်ားၿဖစ္သည္။

Copyright © 2019 Green Myanmar Car Rental. All Rights Reserved.

Payment methods